อาสนิสงส์การบูชาพระศาสดาด้วยดอกบัว

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2554พระปัญจหัตถิยเถระเกิดศรัทธาออกบวช
เจริญวิปัสสนาไม่นานก็บรรลุอรหัตผล..

เหตุด้วยบุพกรรมที่ได้นำดอกบัว 5 กำมือ
บูชาพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตเลื่อมใส