อานิสงส์ของการตั้งใจสอนศิลปะวิทยา

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2554

ตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ เป็นผู้มีความตั้งใจสอนศิลปะวิทยา วิชชา จรณะ
ตั้งใจว่าจะทำอย่างไร ชนทั้งหลายจึงจะรู้เร็ว

เมื่อทำกาละแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เมื่อจุติจากสวรรค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ ได้ลักษณะมหาบุรุษ
คือ มีพระชงค์ เรียวดังแป้งเนื้อทราย

ถ้าอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ย่อมได้พาหนะคู่ใจพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ
หากทรงผนวชย่อมได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ของพระอริยเจ้า
ได้แก่หนทางสู่พระนิพพาน