อานิสงส์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2554

๑.  เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล
๒.  ทำให้ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
๓.  เป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภัย เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๔.  ทำให้จิตใจผ่องใส เพราะตรึกระลึกถึงกุศลกรรมอยู่เสมอ
๕.  เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลทั่วไป
๖.  ทำให้ได้อริยทรัพย์ คือ หนทางสู่พระนิพพาน ฯลฯ