อานิสงส์การจัดอาสนะ

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2554

พระวัลลิยเถระมีจิตเลื่อมใส
ได้ปูลาดหนังสือ (เป็นอาสนะ) ถวายผลไม้บูชาพระพุทธเจ้า

เหตุด้วยบุพกรรมนั้น ทำให้ท่องเที่ยวในเทวดาและมนุษย์
ในชาติสุดท้ายได้ออกบวชเป็นบรรพชิตบรรลุพระอรหันต์
ด้วยผลแห่งกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้