โทษของการผิดศีล ๕ ข้อที่ ๑

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2554

ผิดศีลข้อที่ ๑
ฆ่า, ทำร้าย, ทรมาน

โทษด้านสุขภาพ
- เครียดง่าย โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย
- เหนื่อยง่าย
- เจ็บป่วยง่าย
- อายุสั้น ฯลฯ

โทษในปัจจุบัน
- จิตใจโหดร้ายหยาบกระด้าง
- ไม่มีใครอยากเข้าใกล้
- มีโรค ฯลฯ

โทษด้านกฎหมาย
- ม.๒๘๙ ฆ่าบุพการี หรือ ฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน โทษประหารชีวิต ฯลฯ

โทษข้ามชาติ
- ย่อมเกิดในนรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต
- มีอวัยวะพิการ ทุพพลภาพ
- มีโรคมาก
- อายุสั้น ฯลฯ