อย่าทิ้งการปฏิบัติธรรม

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2556

 


อย่าทิ้งการปฏิบัติธรรม

 

จะทํามาหากินอะไร เราก็ทําไปเถิด

จะเรียนหนังสือหนังหาอะไร ก็เรียนไปเถิด

จะครองเรือนอะไร ก็ครองเรือนกันไปเถิด

แต่อย่าทิ้งการปฏิบัติธรรม
 


 

ถ้าทิ้งการทําสมาธิการปฏิบัติธรรม

เท่ากับเราทอดทิ้งความสุขและความสําเร็จในชีวิต

ปฏิเสธสมาธิ ก็คือการปฏิเสธความสุขแท้จริง ซึ่งเป็นทุกสิ่งของชีวิต
 


 

ถ้าใจเป็นสุขแล้วนี่ มันก็จะไปปรับปรุงแหล่งแห่งความคิดให้บริสุทธิ์

เป็นแหล่งแห่งความคิดอันบริสุทธิ์
 


 

คิดก็จะคิดดี พูดก็จะพูดดี ทําอะไรก็จะดี มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ประสบความสําเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงาน เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสําคัญ

 

(โดย ตะวันธรรม)