อานิสงส์ของการให้ทาน

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2556

อานิสงส์การให้ทาน

 

พระพุทธองค์ทรงสอนว่า
" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์แห่งการให้ทาน มี ๕ ประการ คือ

1. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก
2. สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน
3. กิตติศัพท์อันดีงามของผู้ให้ทานย่อมขจรขจายไปทั่ว
4. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของสัตบุรุษ
5. เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ "

 "การให้" เป็นความสุขของผู้เอาชนะความตระหนี่ในใจได้แล้ว
เพราะคนส่วนใหญ่มักถูกความตระหนี่ครอบงำจิตใจ
แต่เมื่อใดที่เราสละของรักของหวงออกไปได้ด้วยความหวังว่า
สิ่งที่ได้ให้ไปแล้วนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ
เมื่อนั้นความสุขก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราเอง...

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน และเจ้าของภาพด้วย สาธุ
เติมความสุข กำลังใจ สู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
www.facebook.com/ThanavuddhoStory