เป้าหมายชีวิต

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2556

เป้าหมายชีวิต 

เป้าหมายชีวิต

สำหรับคฤหัสถ์นั้น สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนอันดับแรก
คือเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
เมื่อรู้เป้าหมายอย่างนี้แล้ว 
ก็ต้องทำงานทางใจควบคู่ไปกับภารกิจประจำวัน
คือ เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกัน

เมื่อตื่นนอนแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระ
เจริญสมาธิภาวนา ทำใจให้สงบ
ให้ใจมีความพร้อมก่อนออกไปทำมาหากิน
ก่อนเผชิญปัญหาของชีวิต

เมื่อกลับมาถึงบ้าน ก่อนเข้านอนให้สวดมนต์ไหว้พระ
เจริญสมาธิภาวนา เพื่อชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์
สลายเรื่องราวหรือความเครียดต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ให้หมดสิ้นไป
แล้วก็หลับอย่างเป็นสุข

ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

Goal of Life

Laypeople like us need to know that the objective of our lives is for the attainment of Nibbana,
so that we can manage our time in order to achieve both worldly and spiritual development.

Each morning, after rising from bed, we should chant and meditate to tranquilize the mind as a preparation for the day.

Before bed, again, it is the time for prayer and meditation which will help to cleanse our mind from the stress and problems we have faced.
Then we will have a sound and peaceful sleep.

The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
6 November 2549 B.E.