หลักการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องสู่โลกหน้า

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2557

 

 

หลักการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องสู่โลกหน้า

 

      หลักการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องสู่โลกหน้า

         เมื่อเห็นคุณประโยชน์ของโลกนี้แล้ว นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะไปสู่โลกหน้า ได้อย่างปลอดภัยและมีชัยด้วย

        หลักในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปสู่โลกหน้าได้อย่างปลอดภัยและมีชัย ประกอบด้วย
หลักปฏิบัติที่สำคัญ 4 ประการ คือ

         1. มีศรัทธามั่นในเรื่องกรรม ต้องศึกษากฎแห่งกรรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จะได้มี หิริ โอตตัปปะ
เพราะว่าเราจะต้องพยายามละกรรมชั่วทั้งปวง จะต้องสร้างกรรมดีมากๆ เราจึงจะประสบความสุขอัน
เป็นยอดปรารถนาของเรา

         2. ตั้งใจรักษาศีลอย่างเคร่งครัด อย่างน้อยศีล 5 ถ้าให้ดีศีล 8 ในบางโอกาสหรือตลอดชีวิตยิ่งดี
เพราะนอกจากเป็นการสั่ง มบุญเพิ่มแล้ว ยังจะช่วยให้พฤติกรรมทางกาย วาจาสะอาด บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วย

         3. ตั้งใจให้ทานอย่างเต็มที่ เพราะคนเราเมื่อตายแล้ว ร่างกายย่อมเน่าเปอย ลายไป ไม่สามารถ
นำไปได้ แต่สามารถนำทรัพย์ละเอียด คือ บุญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำความดี ติดตัวไปในปรโลกได้

        4. ต้องเพิ่มพูนปัญญาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยการทำภาวนา ทำใจให้หยุดให้นิ่ง จนเกิดความ ว่าง
เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง


         จากการศึกษาเรื่อง โลกนี้ โลกหน้า ที่ผ่านมา เราสามารถ รุปได้ว่าโลกนี้ โลกหน้ามีจริงตาม คำ
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเรื่องจักรวาลวิทยาที่กำลังศึกษาอยู่นี้ เราศึกษาเพื่อทำความเข้าใจ
เรื่องโลกนี้และโลกหน้าให้ซาบซึ้งมากยิ่งขึ้น เป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิของผู้ที่ศึกษาให้แน่นยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้ว จะทำให้เราใช้ประโยชน์จากการอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างคุ้มค่า มกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีเวลาจำกัด

 

จากหนังสือ DOU

วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต