มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 14 ทำไมต้องตั้ง นโม 3 หน ?

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 14

ทำไมต้องตั้ง นโม 3 หน ?
 

    ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายในเวลาทำศาสนกิจทุกครั้ง เช่น พระเถรานุเถระกระทำสังฆกรรม และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจะสมาทานศีลก็ต้องว่า " นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส" ถึง 3 หนจะว่าแต่เพียงหนหนึ่งหรือสองไม่ได้ หรือได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มรัตนตรัยทั้งสามกาล

      จะให้เต็ม หรือถูกรัตนตรัยทั้งสามกาลแล้ว ต้องว่าให้เต็ม 3 หน
 
หนที่ 1 นอบน้อมพระรัตนตรัยในอดีต
 
หนที่ 2 นอบน้อมพระรัตนตรัยในปัจจุบัน หนที่ 3 นอบน้อมพระรัตนตรัยในอนาคต
 
ทั้งหมด ต้องว่า 3 หน จึงครบถ้วนถูกพระรัตนตรัยทั้ง 3 กาล
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์ : กัณฑ์ 3 หน้า 4