ทำไม...ต้องนั่งสมาธิทุกวัน

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2557

 

 

 

ทำไม...ต้องนั่งสมาธิทุกวัน
       การนั่งสมาธิ เป็นการปรับสภาพใจเข้าสู่ความปกติ
   สมดุล เมื่อใจสมดุลแล้วจะสามารถมองสิ่งต่างๆไปตาม
   ความเป็นจริงมากขึ้น ครั้นเมื่อเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาใน
   ชีวิต จะไม่เสียใจเกินไป ใจเราจะถูกยกขึ้นเหนืออุปสรรคทั้งมวล


     เราจะไม่เสียใจ น้อยใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง


     เราจะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่


     ใจเราจะถูกสงบ ท่ามกลางความวุ่นวายสับสน


     เราจะสามารถจะตัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจไปได้
   หลายๆ เรื่อง


      ใจเราจะถูกกระแสบุญหล่อเลี้ยง สามารถเชื่อมต่อ
  กับบุญเก่าที่เราเคยทำมาในอดีต ให้มีโอกาสส่งผลได้
  ง่าย และที่สำคัญเป็นการกระทำที่มุ่งต่อหนทางบรรลุ
  มรรคผลนิพพานโดยตรง


      ดังนั้นจงรีบทำความเพียรเถิด เพียรที่จะนั่งสมาธิ
  ให้สม่ำเสมอ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะการปฏิเสธ
  การนั่งสมาธิ เท่ากับปฏิเสธการเข้าถึงธรรมของตัวเรา
  และการปฏิเสธการนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำเท่ากับเป็น
  การเลื่อนเวลาการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของตัวเอง
  ออกไป...

 


    Happy  Book