บทความพิเศษชุด อัญเชิญพระบรมธาตุ ตอนที่ 4 พระบรมธาตุ 8 ส่วน

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2557

 

บทความพิเศษ 

 ชุด อัญเชิญพระบรมธาตุ 

ตอนที่ 4  พระบรมธาตุถูกแบ่งเป็น 8 ส่วน

          

     กษัตริย์มัลละ เมืองกุสินารา ได้เฉลิมฉลองพระบรมธาตุ ทำการสักการะบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอด 7 วัน ในสัณฐาคาร ด้วยการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมมโหรีดนตรี สักการะบูชาด้วยพวงมาลัยดอกไม้ของหอม จุดโคมประทีปส่องสว่างตลอดเวลา           

     เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรู พระเจ้าแผ่นดินเมืองมคธ และกษัตริย์เมืองต่างๆ ได้ทรงสดับข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จพระปรินิพพานในเมืองกุสินารา ต่างส่งทูตไปขอส่วนของพระบรมสารีริกธาตุ แต่เจ้ามัลละเมืองกุสินาราทรงปฏิเสธ ทรงให้เหตุผลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานในเขตแดนของพวกตน จักไม่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ใคร           

     โทณพราหมณ์ ผู้เป็นที่เคารพนับถือของบรรดากษัตริย์ได้กล่าวว่า “พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย เป็นผู้กล่าวสรรเสริญขันติ การจะประหารกัน เพราะส่วนพระสรีระของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นอุดมบุคคลไม่ดีเลย ขอเราทั้งหลายจงยินยอมพร้อมใจ ยินดีแบ่งพระสรีระออกเป็น 8 ส่วนเถิด ขอพระสถูปจงแพร่หลายไปในทิศทั้งหลาย ชนผู้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้า ผู้มีพระจักษุมีอยู่มาก” โทณพราหมณ์จึงได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้แบ่งพระบรมธาตุออกเป็น 8 ส่วน ด้วย ตุมพะ หรือ ตวงทอง            

     พระบรมธาตุแปดตวงทะนานบูชากันอยู่ในชมพูทวีป ส่วนพระสรีระอีกทะนานหนึ่ง เหล่านาคราชบูชากันอยู่ในรามคาม พระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่ง เหล่าเทวดาบูชาอยู่ในสรวงสวรรค์ อีกองค์หนึ่งบรรจุไว้ในพระสถูป เมืองคันธารบุรี องค์หนึ่งอยู่ในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะ อีกพระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่ง พระยานาคราชอารักขาบูชา ขอท่านทั้งหลายจงประนมมือถวายบังคมพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งบังเกิดขึ้นและหาได้ยากโดยร้อยแห่งกัป ส่วนพระทนต์ทั้ง 40 องค์บริบูรณ์ ไม่หัก ไม่งอ พระเกศาและโลมาทั้งหมด เหล่าเทวดานำไปองค์ละองค์ โดยนำต่อกันไปในจักวาล             

     บุคคลใดได้ก้มกราบสักการบูชาพระมหาเจดีย์ พระสถูปที่บรรจุพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของพระสรีระ ก็ได้บุญมหาศาล เหมือนหนึ่งได้ก้มกราบสักการะบูชาพระพุทธองค์สมัยทรงพระชนม์ชีพอยู่ จิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งมั่นเป็นอารมณ์ จิตย่อมรวมเป็นหนึ่ง เข้าถึงกายแก้ว กายแห่งการตรัสรู้ธรรมได้โดยง่ายเสมือนหนึ่งได้ย่นระยะทางและเวลาฉันนั้น ในวันที่ 7-13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จะมีขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐาน ณ ปทุมรัตนธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ อำเภอโพพิสัย เมืองหนองคาย               

     ซึ่งเป็นโอกาสวิเศษสุดของชาวพุทธ ผู้มีบุญทั้งหลาย ที่จะได้พร้อมใจกันมาน้อมสักการบูชา ริมฝั่งถนนที่จะมีการอัญเชิญพระบรมธาตุเสด็จผ่าน 6 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น และหนองคาย

สอบถามเส้นทาง เวลา ได้ที่ โทร.02-8311234

 

บทสารคดีโดย รัตนวนาลี