การส่งกำลังใจ

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2557

 
การส่งกำลังใจ
 

เราจะส่งพลังใจ ส่งกำลังใจ ก็ต้องสร้างใจของเราเอง

ให้มีกำลังขึ้นมาเสียก่อน ใจจะมีกำลังได้ ต้องไปเชื่อมกับ

แหล่งพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดคือ พระรัตนตรัย

ซึ่งมีอานุภาพไม่มีประมาณ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 
แล้วช่วยกันอธิษฐานจิต อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชา

ของการส่งกำลังใจ
 
 
 

ตะวันธรรม
11 สิงหาคม พ.ศ. 2546