อานิสงส์การเป็นกัลยาณมิตร

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2557

 
 
 อานิสงส์การเป็นกัลยาณมิตร
 


1.ย่อมได้เกิดในสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

2.ย่อมมีบุตรภรรยา ตลอดจนบริวารชนที่ตั้งอยู่ในโอวาท

3.ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมหาชน

4.ย่อมเป็นผู้มีความทรงจำดี ปฏิภาณว่องไว และปัญญาดี

5.ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป

6.ย่อมปลอดภัยจากอัคคีภัย โจรภัย อุทกภัย ราชภัย และศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย

7.ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม มีอำนาจมาก

8.ย่อมมีจิตใจมั่นคง เข้มแข็ง อดทน มีเหตุผล ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

9.ย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ เมื่อยังไม่หมดกิเลส

10.ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย