การฝึกสมาธิแบบพองหนอยุบหนอ

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2557


การฝึกสมาธิแบบพองหนอยุบหนอ


           การฝึกสมาธิแบบนี้ เน้นการใช้สติปัฏฐาน 4 ควบคู่กับการบริกรรมพองหนอยุบหนอ เป็นแนว
การสอนสมาธิตามแบบประเทศพม่า ซึ่งพระธรรมธีรราชมหามุนี (พระมหาโชดกสญาณสิทธิ) เป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติแล้วนำมาเผยแพร่ที่ประเทศไทย และท่านได้จัดสอนที่วัดมหาธาตุยุวราชรัง ฤษฎ์ ท่าพระจันทร์และต่อมาได้รับความนิยมนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย

           วิธีปฏิบัติ ทั้งมีการให้เดินจงกรม โดยเน้นให้มี ติอยู่ที่ส้นเท้าเป็นหลัก และเมื่อเดินจงกรมครบกำหนดแล้วให้นั่งสมาธิ เอาสติไว้ที่ท้องภาวนาว่า "พองหนอยุบหนอ" ตามอาการพองยุบของหน้าท้องเวลาหายใจเข้าออก ถ้านั่งครบกำหนดแล้ว ก็ให้ลุกขึ้นเดินจงกรมอีกและนั่งสมาธิอีก ทำให้ต่อเนื่องสลับกันไปสำหรับการนั่งสมาธิ และ เดินจงกรม ลักษณะนี้ มุ่งเน้นพิจารณาตามกฎไตรลักษณ์ส่วนวิธีการอาจมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด ตามแต่อาจารย์จะนำไปประยุกต์สอนการทำสมาธิด้วยการภาวนา พองหนอยุบหนอ เป็นการฝึก ติอยู่กับลมหายใจที่ท้องเป็นหลักส่วนถ้ามีอารมณ์อื่นมาแทรก ก็ให้พิจารณา คือ เอาอารมณ์นั้นมาภาวนาแทนจนกว่าใจจะสงบส่วนถ้าเดินจงกรมก็ให้มีสติอยู่กับเท้าที่เดินอยู่ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้มุ่งหวังให้ใจรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองอยู่เสมอ

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0083232323328654 Mins