สมาธิสูตร

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2557

 

 

สมาธิสูตร


          สมาธินั้นมีประโยชน์มากมาย โดยพระพุทธองค์ได้ทรงชี้ให้เห็นอานิสงส์ของสมาธิในสมาธิสูตร
ไว้ 4 ประการ 1 คือ


1. พบสุขทันตาเห็น
2. ได้ญาณทัสนะ
3. มีสติสัมปชัญญะ
4. กำจัดอาสวกิเลสได้
1. พบสุขทันตาเห็น
         ประโยชน์ของสมาธิที่ทำให้พบสุขทันตาเห็น พระภาวนาวิริยคุณ(เผด็จ ทัตตชีโว)2 ได้อธิบาย
 ขยายความไว้ดังนี้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00076904694239299 Mins