ทิศเบื้องขวา ครูอาจารย์

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2557

 ทิศเบื้องขวาครูอาจารย์

 

           หน้าที่ของศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์
           ศิษย์มีหน้าที่ปฏิบัติต่อครูอาจารย์ 5 ประการ ดังนี้คือ


           1. ลุกขึ้นยืนรับ
           2. เข้าไปคอยรับใช้ใกล้ชิด
           3. เชื่อฟัง
           4. ปรนนิบัติรับใช้
           5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

 

           หน้าที่ของครูอาจารย์พึงปฏิบัติต่อศิษย์
           ครูอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา พึงอนุเคราะห์ศิษย์ 5 ประการ คือ


           1. แนะนำดี
           2. ให้เรียนดี
           3. บอกศิษย์ด้วยดีในศิลปวิทยาทั้งหมด
           4. ยกย่องให้ปรากฎในเพื่อนฝูง
           5. ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร