การเตรียมกายและกิริยาอาการภายนอก

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2557

การเตรียมกายและกิริยาอาการภายนอก

 


            การเตรียมกาย หมายถึง การเตรียมตัวเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ ตลอดจนการเตรียมอาการกิริยาภายนอกให้เรียบร้อย งดงาม เหมาะ มกับการจะไปเป็นกัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่น ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

           บุคลิกภาพเป็นความประทับใจอันดับแรกของคนเราเมื่อได้พบเห็น ดังนั้นเราจึงควรมีกิริยาอาการที่สำรวม แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีรอยยิ้มที่เบิกบานแจ่มใสเราควรฝึกฝนการสำรวมอินทรีย์ให้เป็นธรรมชาติ แ ดงถึงปรารถนาดีและจริงใจในฐานะกัลยาณมิตรนั้น การแต่งกายที่สุภาพสะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับเวลาและสถานที่จะเป็นสิ่งที่สร้างศรัทธาให้แก่ผู้พบเห็นได้ และควรมีลักษณะดังนี้

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร