ตัวอย่างโครองการสัมมนา

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2557


 

 

    ระยะเวลา แบ่งเป็น ปฏิบัติธรรม 3 วัน (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์) และปฏิบัติธรรม 7 วัน (จันทร์ , อาทิตย์)

 

    สถานที่ปฏิบัตธรรม

 

    หมู่บ้านปฏิบัติธรรม

 

    คุณสมบัติของผู้สมัคร


    - บุคคลทั่วไป


   - มีความรักในการปฏิบัติธรรม


   - มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคจิต โรคประสาท และสามารถช่วยเหลือตนเองได้


   - สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้


   - รักษาศีล 8 ได้ตลอดระยะเวลาที่มาปฏิบัติธรรมการเตรียมของใช้


   - เครื่องแต่งกายสีขาว หรือสีสุภาพ ไม่รัดรูป เพียงพอต่อช่วงเวลาที่มาปฏิบัติธรรม


   - สำหรับอุบาสิกาควรมีผ้าคลุมเข่า


   - อุปกรณ์กันหนาวและอุปกรณ์อาบน้ำ


   - ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ยาประจำตัว


     กิจวัตรประจำวัน


   - ตื่นนอน


   - สวดมนต์ทำวัตรเช้า / นั่งสมาธิ


   - ออกกำลังกาย


   - รับประทานอาหารเช้า


   - พักผ่อน


   - ปฏิบัติธรรมตอนสาย


   - รับประทานอาหารกลางวัน


   - ปฏิบัติธรรมตอนบ่าย


   - สวดมนต์ทำวัตรเย็น


   - ดื่มน้ำปานะ


   - ปฏิบัติธรรมตอนค่ำ


                อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวสามารถปรับตามความเหมาะสมได้และอาจจะมีกิจกรรมเสริม
เพื่อการสร้างบรรยากาศ แต่กิจกรรมนั้นจะต้องเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมด้วย และควรมีเวลาพอเพียงให้กับการฝึกสมาธิ หรือ ให้ตรงวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ด้วย

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร