ทำไมต้องทำสังคมสงเคราะห์

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2557

 

ทำไมต้องทำสังคมสงเคราะห์

 


               ได้กล่าวแล้วว่า การทำสังคม งเคราะห์ ก็เพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้คนที่ประสบปัญหาให้มี
 ชีวิตรอดอยู่ได้ และมีความสุขพอควร อย่างไรก็ตาม มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่า คนเราแต่ละคนล้วนมี
 ความแตกต่างกันมาตั้งแต่กำเนิด ทั้งด้านสุขภาพ ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ด้านสติปัญญา ตลอดจนความสามารถในการทำมาหากินเลี้ยงชีวิต ผู้คนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ ดังกล่าว ย่อมเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ถ้าผู้ที่มีโอกาสดีกว่าไม่ให้การ สงเคราะห์ตาม สมควร ก็จะกลายเป็นผู้แย่งโอกาสของผู้ด้อยโอกาสให้เหลือน้อยลงอีก อาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ด้อยโอกาสบางกลุ่ม เช่น คนชรา คนทุพพลภาพ และเด็กกำพร้า ต้องจบชีวิตลง โดยไม่มีใครเหลียวแล หรืออาจจะทำให้ผู้ด้อยโอกาสบางกลุ่ม เช่น คนยากจนสร้างปัญหาเดือดร้อนให้แก่สังคม เพื่อความอยู่รอดของพวกเขา ด้วยการลักขโมย ทำโจรกรรม จี้ปล้น หรือก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ

 

              อนึ่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์ผู้ตั้งใจบวชเพื่อ สืบทอดพระศาสนา หากไม่ได้รับการ สงเคราะห์จาก
 ญาติโยม ท่านก็ไม่สามารถดำรงอยู่ในสมณเพศได้ จำต้องสึกหาลาเพศออกไปประกอบอาชีพดังเช่น
 ฆราวาส โดยทั่วไป ถ้าขาดศาสนทายาท เสียแล้ว พระพุทธศาสนาย่อมตั้งอยู่ไม่ได้สังคมใดที่ขาดธรรมะในพระศาสนาเป็นเครื่องพันาจิตใจ แน่นอนเหลือเกินว่าผู้คนในสังคมนั้นจะมีพฤติกรรมเบียดเบียนกันด้วยเรื่องต่างๆ มากมาย ที่สำคัญก็คือต่างแย่งกันกิน แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00060606400171916 Mins