ถ้าเป็นเช่นนี้สังคมจะมีสันติสุขได้อย่างไร

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2557

 

ถ้าเป็นเช่นนี้สังคมจะมีสันติสุขได้อย่างไร

 

 


            ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการทำสังคมสงเคราะห์ ก็เพื่อให้ความช่วย
 เหลือประคับประคองผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ


            1) เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามสมควรแก่อัตภาพ


            2) เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสได้รับการศึกษาอบรมทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นการพัฒนาให้เขาเหล่านั้นเป็นพลเมืองดีของชาติ


            3) เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ตนกำลังเผชิญอยู่ได้สำเร็จส่วนวัตถุประสงค์สำคัญของการทำศาสนาสงเคราะห์ ก็เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้วันถาวร สืบไป เพื่อว่าพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบจะได้มีโอกาสทำหน้าที่ปลูกฝังสัมมาทิฏฐิลงในใจของผู้คนในสังคมโดยง่ายอย่างกว้างขวาง และ ต่อเนื่องไม่ขาดสาย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080535014470418 Mins