นายพึงบำรุงทาสกรรมกร

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

 

          คหบดีบุตร นายพึงบำรุงทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่างโดยหน้าที่ 5 ประการ คือ


           1. จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง


           2. ให้อาหารและค่าจ้าง


           3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย


           4. ให้อาหารมีรสแปลก


           5. ให้หยุดงานตามโอกาส


           ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่างนายบำรุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่ 5 ประการ คือ


          1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย


          2. เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย


          3. ถือเอาแต่ของที่นายให้


          4. ทำงานให้ดีขึ้น


          5. นำคุณของนายไปสรรเสริญ


           คหบดีบุตร ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่าง นายบำรุงโดยหน้าที่ 5 ประการนั้นแล ย่อม
อนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องล่างนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้อง ทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการฉะนี้


            อธิบายความ  เพราะเหตุที่นายจ้างปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่ อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องล่าง 5 ประการ ได้สมบูรณ์ จึงเป็นแรงจูงใจให้ลูกจ้างปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่ประจำทิศเบื้องล่าง 5 ประการ ได้ มบูรณ์ด้วยเช่นกัน นั่นคือ


            1. ทั้งฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ต่างได้บำเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันและกันอย่างสมบูรณ์ ตามอริยวินัย


            2. ทั้งสองฝ่ายต่างเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิ และกำจัดมิจฉาทิฏฐิ เคียงบ่าเคียงไหล่กันไปด้วย


            3. ความสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้องล่างของฝ่ายนายจ้างกำลังเพิ่มพูนมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป


            เมื่อเป็นเช่นนี้ ภัยใดๆ ย่อมไม่มีโอกาสเกิดจากฝ่ายนายจ้าง ไปกล้ำกรายสู่ทิศเบื้องล่างและภัยใดๆ ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องล่าง กล้ำกรายมาถึงฝ่ายนายจ้าง คือ ต่างฝ่ายต่างปราศจากกรรมชั่ว 14 ประการ ยิ่งกว่านั้นฝ่ายนายจ้างยังแ ดงออก ซึ่งพรหมวิหารธรรมก่อน ฝ่ายลูกจ้างจึงตอบสนอง ด้วยอิทธิบาทธรรม ทั้งสองฝ่ายจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียว ฝ่ายนายจ้างได้ชื่อว่า ปิดป้องทิศเบื้องล่างเรียบร้อยแล้ว

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร