ศิษย์พึงบำรุงอาจารย์

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

 

           

 

         คหบดีบุตร ศิษย์พึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่ 5 ประการ คือ


           1. ลุกขึ้นยืนรับ


           2. เข้าไปคอยรับใช้


           3. เชื่อฟัง


           4. ดูแลปรนนิบัติ


           5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ


          อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา ศิษย์บำรุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยหน้าที่5 ประการ คือ


          1. แนะนำให้เป็นคนดี


          2. ให้เรียนดี


          3. บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี


          4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย


          5. ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย

 


          คหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา ศิษย์บำรุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์

ศิษย์ ด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าศิษย์ได้ปิดป้อง ทำให้เกษมปลอดภัยแล้ว
ด้วยประการนี้อธิบายความ เมื่อศิษย์สามารถปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวา
5 ประการ ได้อย่างสมบูรณ์ และครูก็ได้ปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่ของทิศเบื้องขวา 5 ประการ
ได้ สมบูรณ์ นั่นย่อมหมายความว่า


           1. ทั้งศิษย์และครูต่างบำเพ็ญความเป็นมิตรแท้ต่อกัน อย่างสมบูรณ์ ตามอริยวินัย
ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย


           2.สัมมาทิฏฐิ ของทั้ง องฝ่ายต่างเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และกำจัดมิจฉาทิฏฐิให้ลดน้อย
ถอยลงไปด้วย


           3. ความสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และต่อ
ทิศเบื้องขวา ย่อมเพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้น


            เมื่อเป็นเช่นนี้ ภัยใดๆ ย่อมไม่เกิดจากศิษย์ไปกล้ำกรายทิศเบื้องขวา ในทางกลับกันภัยใดๆ ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องขวากล้ำกรายไปถึงศิษย์ เพราะต่างฝ่ายต่างปราศจากบาปกรรม 14 ประการนั่นเอง ทั้ง องฝ่ายจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียวศิษย์เองก็ได้ชื่อว่าปิดป้องทิศเบื้องขวาเรียบร้อยแล้ว

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0051812132199605 Mins