สามีพึงบำรุงภรรยา

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

 

           คหบดีบุตรสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง โดยหน้าที่ 5 ประการ คือ


           1. ให้เกียรติยกย่อง


           2. ไม่ดูหมิ่น


           3. ไม่ประพฤตินอกใจ


           4. มอบความเป็นใหญ่ให้


           5. ให้เครื่องแต่งตัว


           ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์สามี ด้วย
หน้าที่ 5 ประการ คือ


           1. จัดการงานดี


           2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี


           3. ไม่ประพฤตินอกใจ


           4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้


           5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง


           คหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์
สามีด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้อง ทำให้เกษมปลอดภัยแล้ว
ด้วยประการฉะนี้


        อธิบายความ สามีอาจได้เรียนรู้อริยวินัยมาจากพ่อแม่ตนเอง ครูอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่หรือจากใครก็ตาม เมื่อสามีสามารถปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่ อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลัง 5 ประการได้สมบูรณ์ และภรรยาก็สามารถปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่ของทิศเบื้องหลัง 5 ประการได้สมบูรณ์ นั่นเท่ากับว่า


           1. ทั้งสามี และภรรยา ต่างบำเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันอย่างสมบูรณ์ตามอริยวินัย


           2. ทั้งสองฝ่ายต่างเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิ และกำจัดมิจฉาทิฏฐิไปพร้อมๆ กัน


           3. ความสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้องหลัง
ก็ได้ชื่อว่าเพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้น


         เมื่อเป็นเช่นนี้ ภัยใดๆ ย่อมไม่เกิดจากสามีกล้ำกรายไปสู่ทิศเบื้องหลัง และภัยใดๆ ก็ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องหลังกล้ำกรายไปถึงสามี เพราะต่างฝ่ายต่างปราศจากกรรมชั่ว 14ประการนั่นเอง ทั้งสามีและภรรยาจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียวสามีก็ได้ชื่อว่าปิดป้องทิศเบื้องหลังเรียบร้อยแล้ว

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0044178009033203 Mins