สาเหตุละเอียด

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

     

 

  สาเหตุละเอียด

 

            สาเหตุละเอียดคืออะไร อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุละเอียดเป็นเรื่องที่ปุถุชนอย่างเรา ท่าน ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ เป็นสาเหตุอันเป็นผลของกรรมที่บุคคลทำไว้ในอดีต แล้วส่งผลมาถึงปัจจุบัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงผลกรรมข้ามภพข้ามชาติที่มีผลกระทบ ทั้งด้านบวกและลบต่อการทำมาหากินของคนเรา โดยแยกออกเป็น 4 ประเภท 1 คือ

 

            โกงบุญตนเองทั้งหมด จึงขาดทุน หมายความว่า คนบางคนเคยปวารณากับสมณพราหมณ์ว่า ถ้าพระคุณเจ้าต้องการปัจจัยสิ่งใดขอให้บอกเขา ครั้นต่อมาภายหลัง เมื่อเขาได้รับการบอกกล่าวแล้วก็เฉยเสีย คนประเภทนี้ เมื่อละโลกไปแล้ว กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ไม่ว่าจะทำการค้าขายใดๆ ก็มีแต่ขาดทุน เพราะเขาเคยโกงบุญตัวเองไว้


      โกงบุญตนเองบางส่วน ทำให้ได้กำไรน้อย หมายความว่า คนบางคนถวายปัจจัยแก่ สมณพราหมณ์น้อยกว่า ที่ตนเคยปวารณาไว้ คนประเภทนี้ เมื่อละโลกไปแล้ว กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
ไม่ว่าเขาจะทำการค้าใดๆ ก็จะได้กำไรน้อยกว่าที่ตั้งไว้เสมอ

 

           ทำบุญตามกำลัง จึงได้กำไรตามเป้าหมาย หมายความว่า คนบางคนถวายปัจจัยแก่ สมณพราหมณ์ตรงตามจำนวนที่ตนเคยปวารณาไว้ ไม่ว่าตนเองจะประสบอุปสรรคมากน้อยเพียงใดหรือไม่ก็ตาม คนประเภทนี้เมื่อละโลกไปแล้ว กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ไม่ว่าจะทำการค้าขายใดๆแม้มีอุปสรรคแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมายเพียงใด เขาก็สามารถฝ่าฟันจนกระทั่งได้กำไรตามที่หวังจนได้
 

          ทำบุญเต็มกำลัง จึงได้กำไรเกินเป้า หมายความว่า คนบางคนถวายปัจจัยอย่างเต็มที่สุดกำลังแก่ สมณพราหมณ์ คือ ถวายมากกว่าที่ตนเองปวารณาไว้ คนประเภทนี้เมื่อละโลกไปแล้วก็ไปสู่สุคติ เมื่อกลับมาเป็นมนุษย์อีก ไม่ว่าจะทำการค้าใดๆ ก็ได้กำไรเกินเป้าทุกทีไปความศรัทธาในเรื่องกรรม ย่อมทำให้เรามองประสบการณ์เกี่ยวกับความสำเร็จหรือล้มเหลวของการทำธุรกิจได้อย่างชัดเจน ถึงแม้เรายังไม่สามารถระลึกชาติไปดูกรรมในอดีตของใครได้ แต่เราก็ได้หลักศรัทธานี้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นบรมครูของเราเพราะฉะนั้นนักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการท่านใดที่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง หรือ ประสบความล้มเหลวเสมอมา ถ้าแน่ใจว่าสาเหตุแห่งปัญหาไม่ใช่สาเหตุหยาบแล้ว ย่อมจะต้องเป็นสาเหตุละเอียดอย่างแน่นอน เมื่อทราบแล้วก็พึงกัดฟันสู้ต่อไป ด้วยการทำมาหากินควบคู่กับการสร้างบุญกุศลเรื่อยไปในเชิงบูรณาการให้ยิ่งๆ ขึ้น แม้ผลสำเร็จยังบังเกิดไม่ทันในชาตินี้ ก็จะบังเกิดในชาติหน้าและชาติต่อๆไปอีกส่วนนักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการท่านใดที่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง หรือเกินคาดหวังก็อย่าพึ่งหลงคิดว่า ความสำเร็จของท่านเกิดจาก "หนึ่งสมอง สองมือของท่านเท่านั้น" แท้ที่จริงยังมีบุญกุศลที่ท่านเคยสั่งสมไว้สนับสนุนอยู่ด้วย เข้าทำนองที่มีผู้นิยมพูดกันว่า "เก่งอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องทั้งเก่งทั้งเงนั่นแหละ จึงจะรวย" เพราะฉะนั้นท่านจะต้องไม่มองข้ามการฝังขุมทรัพย์ให้เป็นทรัพย์แบบละเอียดเพื่อความเงอย่างเด็ดขาดสาระสำคัญของ "หาเป็น" ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ อาจกล่าวโดย

 

         สรุปได้ว่า นอกจากตัวเราเองจะต้องเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิ ประเภทบุคคลสองตา ผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินเป็นเลิศแล้วยังจะต้องพยายามดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอาชีพให้อยู่ในแวดวงของบุคคลประเภท สองตาอีกด้วย เพราะบุญกุศลที่สั่งสมไว้จะหนุนนำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จตามสมควร จึงได้ชื่อว่า "หาเป็น"

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013464490572611 Mins