สาระสำคัญของการปฏิรูปมนุษย์

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2557

 

สาระสำคัญของการปฏิรูปมนุษย์


               นักศึกษาคงจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องการปฏิรูประบบต่างๆ มาบ้างแล้ว เช่น การปฏิรูปการศึกษา
 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การปฏิรูปสังคม ฯลฯ จุดมุ่งหมายของการปฏิรูปสิ่งต่างๆ ก็เพื่อดำเนิน
 การจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ให้เกิดประโยชน์กว้างขวางขึ้น เนื่องจาก ภาวะที่เป็นอยู่ ยังไม่ดีพอ เช่น การปฏิรูปการศึกษา กลุ่มบุคคลที่คิดปฏิรูปย่อมมองเห็นว่า ระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีข้อบกพร่อง จึงจำเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ประชาชน และประเทศชาติมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การปฏิรูปมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ย่อมหมายถึงการแก้ไขปรับปรุงมนุษย์แต่ละคนให้ดีขึ้น นั่นเอง

             ปฏิรูป คือ แก้ไขปรับปรุงอะไรของมนุษย์

 สิ่งที่จะต้อง ปฏิรูปก็คือ "สันดานและนิสัยที่ไม่ดีงามของมนุษย์"

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0136914173762 Mins