การเรียนการสอนภาคทฤษฎีควรดำเนินการอย่างไร

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีควรดำเนินการอย่างไร


           การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ควรดำเนินการแบบแบ่งกลุ่มอภิปราย มิใช่แบ่งกลุ่มรายงาน กล่าวคือ การเรียนการ สอนธรรมะในแต่ละชั้นแต่ละเทอม ครูอาจารย์ผู้ อนควรนำหัวข้อธรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละเทอม มาแบ่งให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม (ประมาณกลุ่มละ 3  5 คน) ครั้นเมื่อถึงกำหนดอภิปราย แทนที่ สมาชิกของแต่ละกลุ่มจะออกมาพูด หรืออ่านรายงานเนื้อหาสาระที่ตนไปศึกษาค้นคว้ามา ก็จะต้องไม่ทำเช่นนั้น แต่จะต้องให้ มาชิกในกลุ่มแบ่งบทบาทหน้าที่กันเป็นผู้ถามและตอบปัญหา ซึ่งอยู่ในกรอบของเนื้อหาสาระแห่งธรรมะ ที่กลุ่มของตนไปศึกษาค้นคว้ามา และเตรียมซักถาม ตอบกันมาอย่างดีแล้ว

 

               นอกจากนี้ ถ้านักเรียนกลุ่มอื่นซึ่งนั่งฟังการอภิปรายอยู่ มีปัญหาสงสัยหรือไม่เห็นด้วย ก็ต้อง
เปิดโอกาสให้ซักถาม หรือคัดค้านได้ แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดด้วยเมื่อแต่ละกลุ่มจบการอภิปราย ครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะต้อง สรุปประเด็น ซึ่งเป็นสาระสำคัญของธรรมะแต่ละหมวดให้ชัดเจน และถ้าผู้อภิปรายมีความเข้าใจผิดตรงแง่มุมใด ก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อป้องกันมิให้ผู้เรียนจดจำสิ่งที่ผิดๆ

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0014729499816895 Mins