สรุป

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

 

สรุป

 

           สิงคาลกสูตร คือ พระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอริยวินัยของคฤหัสถ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิรูปมนุษย์ ให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ โดยมุ่งให้แต่ละคนมีความสำนึกรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดต่อตนเอง และผู้อื่น และ ศีลธรรมถึง 4 ประการด้วยกัน คือ


           1. คนดีต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองด้วยการไม่ทำกรรมกิเลส 4

 

           2. คนดีต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยการไม่ทำ
อคติ 4


           3. คนดีต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยการไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข 6


           4. คนดีต้องมีสำนึกรับผิดชอบในการปิดป้องทิศ 6 ให้พ้นจากบาปกรรม 14


           ทั้งหมดนี้ คือหลักการ ปฏิรูปมนุษยชาติให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ ดังปรากฏอยู่ในสิงคาลกสูตรทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคสุตตันตปิฎก ซึ่ง สืบทอดมายาวนานกว่า สองพันห้าร้อยปีแล้ว ขอเชิญนักศึกษาพิจารณาไตร่ตรองให้ลุ่มลึก และนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ สมควรแก่ธรรมเถิด

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.053939580917358 Mins