กรรม คืออะไร

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2557

 

กรรม คืออะไร

 


              คำว่า "กรรม" ในพระพุทธศาสนา แปลว่า "การกระทำโดยเจตนา" ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ
 ทางกาย วาจา หรือใจ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องดี หรือชั่ว จัดเป็น "กรรม" ทั้งสิ้นวิบากของกรรม คืออะไรคำว่า "วิบาก" แปลว่า "ผล" หรือ "ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอันทำไว้แต่ปางก่อน" ดังนั้น "วิบากของกรรม" ก็คือ "ผลของกรรมทั้งดีและชั่วที่ตัวเราเองได้ทำลงไปแล้ว" นั่นเอง มีบางท่านเข้าใจผิดว่า"วิบาก"หมายถึง ผลของกรรมชั่วเท่านั้น ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียใหม่ว่า "วิบากของกรรมดี" ก็คือผลของกรรมดี "วิบากของกรรมชั่ว" ก็คือผลของกรรมชั่วกรรมดี หมายถึงอะไร"กรรมดี" หมายถึง การกระทำโดยสุจริต ทางกาย วาจา ใจ ดังนั้นผู้ที่ทำกรรมดี จึงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีความคิดทุจริตคิดก่อกรรมทำบาปด้วย ประการทั้งปวงแต่ทว่ามีความคิดและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทั้ง กุศลและประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรวม

 

 

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 Total Execution Time: 0.0011015971501668 Mins