ควรมีการเลือกเฟ้นหัวข้อธรรมสำหรับแสดงอย่างไร

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2557

 

ควรมีการเลือกเฟ้นหัวข้อธรรมสำหรับแสดงอย่างไร

 

 


           วัตถุประสงค์ในการแสดงธรรมของพระภิกษุ ทุกครั้งจะต้องมุ่งประเด็นไปที่การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิเข้าไปในใจผู้ฟัง เพราะฉะนั้นหัวข้อธรรมะแต่ละเรื่องที่จะเลือกมาแสดง จะต้องน้อมนำไปสู่การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิทั้งสิ้น นอกจากนี้การให้ความรู้ทางธรรม จะต้องเรียงลำดับจากง่าย และให้ลุ่มลึกไปตามลำดับหลักธรรมที่ได้ยกมาแสดงไว้ในตอนต้นบทนี้ 22 หัวข้อ จะเป็นหลักธรรมแม่บทในการนำมาเทศน์สอนที่ส่่งเสริมการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม เนื้อหาสาระของธรรมะที่ควรนำมา     แสดงควรสรุปลงในกรอบแห่ง ทาน ศีล ภาวนา

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00089651743570964 Mins