ผู้ให้การปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิ

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

ผู้ให้การปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิ

 


ใครคือผู้รับผิดชอบในการปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิบ้าง


             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ทิศ 6 ของแต่ละคนทำหน้าที่รับผิดชอบในการปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิ ให้เข้าไปอยู่ในใจของคนเรา โดยทรงกำหนดเป็นอริยวินัย ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่พระพุทธองค์ทรงกำหนดไว้ในแต่ละทิศอย่างเคร่งครัด ดังได้กล่าวแล้วในบทที่ 4 คือผู้อยู่ในฐานะทิศ 6 ต้องรับผิดชอบในเรื่องการปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิให้แก่บุคคลที่ตนแวดล้อมอยู่อย่างไรก็ตาม ในบรรดาทิศทั้ง 6 นี้ ทิศที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนคือ ทิศเบื้องหน้า ทิศเบื้องขวา และทิศเบื้องบน กล่าวคือทิศเบื้องหน้า ย่อมมีหน้าที่ปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้แก่บุตรธิดาของตน ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทิศเบื้องขวาย่อมมีหน้าที่ปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้แก่ศิษย์ของตนตลอดเวลา ที่เหล่าศิษย์อยู่ในสถาบันการศึกษา ถ้าทิศเบื้องหน้าและเบื้องขวายึดทิศเบื้องบนเป็นสรณะ เด็กๆ ก็จะได้รับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิจากทิศเบื้องบนอีกทางหนึ่งเด็กๆ ที่ได้รับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ จากทั้ง 3 ทิศ ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ย่อมมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะต้องเติบโตเป็นคนดีที่โลกต้องการ มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตร มบูรณ์พร้อมอย่างแน่นอน นั่นคือต่อแต่นี้ไปไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานะของทิศใดในทิศ 6 เขาย่อมจะปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นอริยวินัยตามพุทธบัญญัติได้โดยไม่มีบกพร่อง


             โดยสรุปก็คือถ้าทิศทั้ง 3 ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่บกพร่อง ผู้คนในสังคมโดยทั่วไป ย่อมเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจทั้งสิ้น หากจะมีบุคคลมิจฉาทิฏฐิปะปนอยู่บ้าง เขาก็จำเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น เพื่อความอยู่รอดของตน


            ถ้าพิจารณาจากเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นอริยวินัยของทิศ 6 ตามพุทธบัญญัติแล้ว ผู้คนในสังคมปัจจุบันก็น่าจะเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิโดยทั่วหน้า แต่ทว่าตามสภาพการณ์ที่ปรากฏขึ้นในสังคมระดับต่างๆ ทุกวันนี้ ล้วนเป็นปัญหาเลวร้าย ของผู้คนที่ทำผิดศีล ผิดกฎหมาย รวมทั้งเรื่องอบายมุขหลากหลายรูปแบบ เช่น การปลดปลงชีวิตกัน ซึ่งเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวัน การจี้ปล้นกันตามแหล่งต่างๆ การบุกรุกที่ธรณีสงฆ์ การค้าและการเสพยาเสพติด การเสพสุราเมาแล้วขับรถประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ที่มีจำนวนมากกว่าการเสียชีวิตของทหารในสมรภูมิ การข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงตัวเล็กๆ ที่ไร้เดียงสาแล้วฆ่าตาย เป็นต้น


           นอกจากเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ถ้านักศึกษาให้ความสังเกตพฤติกรรมของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ใน สื่อและเว็บไซต์ต่างๆ ก็จะพบว่ามีคนพาลสันดานหยาบอยู่มากมาย แม้พวกเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน แต่พฤติกรรมของพวกเขาก็บ่งบอกถึงความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างชัดเจนนับตั้งแต่การแต่งกายที่อุจาด การหาความสำราญ ตามแหล่งอบายมุขต่างๆ ซึ่งมีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมือง เป็นต้น


           จากปัญหาเลวร้ายต่างๆ พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมของผู้คน รวมทั้งการมีสถานอบายมุขอยู่มากมายในปัจจุบัน ชี้ชัดว่าสังคมของเรามีมิจฉาทิฏฐิชนอยู่มากทีเดียวสิ่งนี้ย่อมฟ้องว่า การทำหน้าที่ของทิศ 6 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศเบื้องหน้า เบื้องขวา และเบื้องบน) ล้มเหลวมานานแล้ว จึงเกิดคำถามตามมาว่า ทำไมการทำหน้าที่ของทิศ 6 จึงล้มเหลว

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015109499295553 Mins