ทำไมต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระคุณของมารดา

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2557

 

ทำไมต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระคุณของมารดา


           การทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับพระคุณของมารดา มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะแก่
 ฝ่ายบุตรเท่านั้น แต่ยังเกิดประโยชน์อย่างมากต่อฝ่ายมารดาอีกด้วยในฝ่ายมารดานั้น การที่ผู้เป็นมารดารู้และเข้าใจว่าตนมีพระคุณต่อบุตรอย่างไรบ้าง ย่อมมีความหมายว่า หน้าที่และความรับผิดชอบของมารดาจะต้องเกิดตามมาด้วย มิใช่พระคุณ จะเกิดขึ้นเองโดยที่ตนไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเลย กล่าวคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระคุณข้อที่ 1 มารดาต้องมีความพร้อมในการให้ชีวิตแก่บุตร หมายความว่าเมื่อบุตรถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาแล้ว ถ้ามารดาคิดว่าตนยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบ จึงหาทางกำจัดทารกในครรภ์เสีย หรือมิฉะนั้นเมื่อคลอดออกมาแล้ว ก็ทิ้งให้ตายเสีย การทำเช่นนี้ย่อมเป็นการก่อกรรมปาณาติบาตในฐานะเป็นฆาตกร ซึ่งนอกจากตนจะได้รับวิบากถึงขั้นตกนรกหลังจากละโลกนี้ไปแล้ว เศษของวิบากกรรมนั้นยังจะติดตามไปส่งผล เมื่อตนพ้นจากกรรมในนรก และได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้น ตรีทุกคนพึงทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ถูกต้อง อย่าได้ปล่อยใจปล่อยกายให้ตกเป็นทาสของกามราคะ มองเห็นเกมสวาทเป็นเรื่องสนุก สนาน น่าทดลองหาประสบการณ์ ดังที่กำลังเป็นค่านิยมของเยาวสตรีบางกลุ่มบางพวกในยุคโลกาภิวัตน์นี้

 

         สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระคุณข้อที่ 2 มารดา ต้องพิจารณาเลือกบุรุษที่เป็นคนดีมาเป็นบิดาของ
 บุตร เกี่ยวกับเรื่องนี้ ตรีที่คิดจะเป็นมารดาจะต้องรู้ว่า วิญญาณที่จะมาปฏิสนธิจะเข้าสู่ผู้เป็นบิดาก่อน แล้วจึงเคลื่อนย้ายไปปฏิสนธิในครรภ์มารดาจากพุทธพจน์ในเรื่องกฎแห่งกรรมที่ได้ยกมากล่าวแล้วว่า  

 

        "สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์"หมายความว่า วิญญาณที่จะมาปฏิ นธิจะต้องมีคุณภาพใกล้เคียงกับผู้ที่จะเป็นบิดา นั่นคือ ถ้าผู้ที่จะเป็นบิดาเป็นคนดี ย่อมมีโอกาสได้บุตรดีมาเกิด แต่ถ้าผู้ที่จะเป็นบิดาเป็นคนพาลสันดานหยาบ ย่อมมีโอกาสได้บุตรที่มีคุณภาพจิตใจระดับเดียวกันมาเกิด หรือถ้าผู้ที่จะเป็นบิดา เป็นนักดื่มคอทองแดง ย่อมมีโอกาสได้บุตรปัญญาอ่อน หรือ สติวิปลา มาเกิด เป็นต้น

 


         เพราะฉะนั้น ตรีที่คิดจะเป็นมารดา จำเป็นจะต้องพิจารณาคุณภาพของบุรุษที่ตนคิดจะร่วม
 หอลงโลงด้วยอย่างรอบคอบ เพื่อโอกาสแห่งการได้บุตรที่มีคุณภาพดี เพื่อว่าจะได้อบรมสั่ง อนให้เป็นคนดีได้ง่ายิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระคุณข้อที่ 3 มารดาต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ บุคคลที่จัดว่ามีจิตใจเป็นมนุษย์ตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา ก็คือ บุคคลที่ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิ มีหิริโอตตัปปะ คืออายในการทำบาป และกลัววิบากของการทำบาป การที่บุคคลจะมีคุณสมบัติเช่นนี้ได้ ก็ด้วยการศึกษาและการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ

 

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010119676589966 Mins