กรรมกิเลส

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

 

ทำไมจึงเรียกพฤติกรรมทั้ง 4 ประการนี้ว่า "กรรมกิเลส"

 


           คำว่า "กรรมกิเลส " ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ "กรรม" กับ "กิเลส "
           คำว่า "กรรม" หมายถึง การกระทำโดยเจตนา ดังได้กล่าว แล้วในบทที่ 1
          คำว่า "กิเลส " หมายถึง ความชั่วร้าย หรือโรคร้ายทางใจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ตระกูล คือ โลภะโทสะ และโมหะ ซึ่งแอบแฝงอยู่ในใจคนเรามาแต่กำเนิด อันเป็นเหตุให้คนเราแ ดงพฤติกรรมเลวร้ายต่างๆดังนั้นคำว่า "กรรมกิเลส " จึงหมายถึงการกระทำโดยเจตนาของคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเล เช่น
เมื่อเกิดความโลภ ก็คิดเอาเปรียบแล้วลงมือคดโกงผู้อื่นได้ เมื่อบันดาลโทสะก็ถึงกับทำร้ายผู้อื่นได้ ฆ่าผู้อื่นได้ เมื่อเกิดความหลง ก็แสดงพฤติกรรมชั่วร้ายได้หลากหลายรูปแบบ แม้แต่ทำร้ายตนเอง ฆ่าตนเอง หรือเมื่อกิเลส ทั้ง 3 ตระกูลออกฤทธิ์พร้อมๆ กัน คนเราก็อาจทำกรรมกิเลส ได้ครบทั้ง 4 ข้อ เพราะเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเรียก พฤติกรรมทั้ง 4 ประการดังกล่าวว่า "กรรมกิเลส " 1ใครก็ตามที่ทำกรรมกิเลส ข้อใดข้อหนึ่ง หรือครบทั้ง 4 ข้อ ก็เพราะมิจฉาทิฏฐิที่แฝงอยู่ในใจ
ได้กำเริบออกมาครอบงำใจของเขา แล้วบีบคั้นจิตใจของเขาให้แ ดงพฤติกรรมที่ไร้ศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีพฤติกรรมเยี่ยงดิรัจฉานส่วนผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมั่นอยู่ในใจเป็นลักษณะนิสัย ย่อมมีความสำนึกรับผิดชอบในศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตน จึงสามารถระมัดระวังควบคุมใจ และกิเล ในใจทั้ง 3 ตระกูลของตนเอาไว้ได้ ทำให้เว้นขาดจากกรรมกิเล 4 ประการได้โดยเด็ดขาด
เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคง ย่อมมีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเสมอ ด้วยการไม่ประพฤติ กรรมกิเล 4อย่างเด็ดขาด นี่คือความรับผิดชอบประการแรก และเป็นคุณสมบัติข้อแรกของคนดีที่โลกต้องการถ้าบุคคลประพฤติกรรมกิเลส 4 จะประสบผลเสียหาย หรือมีวิบากกรรมอย่างไรการประพฤติกรรมกิเล 4 ก็คือ การทำผิดศีล ทำบาป หรือทำกรรมชั่ว บุคคลที่ทำกรรมชั่วย่อมประสบผลวิบากเป็นโทษ และทุกข์อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ถ้าวิบากแห่งกรรมชั่วปรากฏผลในปัจจุบันชาติ ย่อมเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้คนโ
ดยทั่วไป แต่ถ้าวิบากแห่งกรรมชั่วตามไปปรากฏผลข้ามภพข้ามชาติ ย่อมเป็นเรื่องเข้าใจได้ยาก

 

             อย่างไรก็ตาม มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิบากแห่งกรรมชั่วของบุคคลต่างๆ มากมาย ที่เป็นผลข้าม
ภพข้ามชาติปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศา นา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า นใจอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอยกมาเป็นกรณีศึกษา

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0041770140329997 Mins