ต้องปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กตั้งแต่วัยอนุบาล

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2557

         

 

 

 ต้องปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กตั้งแต่วัยอนุบาล

 

 

             ต้องปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กตั้งแต่วัยอนุบาล เช่น การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน การเล่าหรืออ่านธรรมะให้เด็กฟังก่อนนอน การใส่บาตรเวลาเช้า การรักษาศีล 5 ในภาคปฏิบัติ การพาไปวัดเพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับการกราบไหว้พระพุทธรูป พระภิกษุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติในพระพุทธศาสนาครั้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นในระดับประถม ก็ควรชักนำให้ปฏิบัติสมาธิภาวนา ในขั้นต้นอาจจะให้ปฏิบัติกับพระอาจารย์ แล้วนำมาปฏิบัติพร้อมกับ สมาชิกในครอบครัวให้เป็นกิจวัตรประจำวันผู้เป็นพ่อแม่ควรปลูกฝังวันธรรมชาวพุทธที่ดี ด้วยการพาบุตรธิดาเข้าวัด ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เยาว์วัยสาระสำคัญของการปลูกฝังธรรมะ จะต้องมุ่งประเด็นที่การปฏิบัติทานศีล ภาวนา ให้เกิดเป็นลักษณะนิสัย การปลูกฝังธรรมะในลักษณะนี้ ผลที่จะบังเกิดรวบยอดก็คือ "สัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจบุตรธิดาไปตลอดชีวิต" ซึ่งจะมีผลให้เกิดการพัฒนา หิริโอตตัปปะ ความรับผิดชอบต่างๆ ดังได้กล่าวแล้ว ประกอบกับปัญญาทางธรรมสามารถปกป้องคุ้มครองตนให้ห่างจากความชั่วต่างๆ จึงสามารถตั้งอยู่ในความดีได้ตลอด


              อนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องรู้และเข้าใจก็คือ "คนเราเกิดมาทำไม" หรือ "เป้าหมายของการเกิดมา
เป็นมนุษย์คืออะไร" ความรู้เรื่องนี้มีปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในพระพุทธศาสนา ดังนั้น การพาลูกไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัด จึงเป็นวิธีง่ายที่สุดสำหรับพ่อแม่ในการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเรื่องนี้ให้แก่บุตรธิดาของตนอย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตมนุษย์นี้ ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 แล้วว่า มีอยู่ 3 ระดับ คือ


             1. เป้าหมายชีวิตระดับต้น

 

             2. เป้าหมายชีวิตระดับกลาง


             3. เป้าหมายชีวิตระดับสูงสุด

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0041237354278564 Mins