หน้าที่สำคัญอันดับรอง

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2557

 

หน้าที่สำคัญอันดับรอง

 


       หน้าที่ของมารดาบิดา ที่มีความสำคัญอันดับรอง คืออะไร


           หน้าที่ข้อ 3 "ให้ศึกษาศิลปวิทยา" คือหน้าที่สำคัญอันดับ 2 รองจากการสอนวิชาความเป็นมนุษย์ให้แก่บุตรการศึกษาศิลปวิทยา หมายถึงการศึกษาวิชาการทางโลก อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ


          1) ความรู้ทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาชีพ


          2) ความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารจัดการ เป็นต้น บุคคล
ที่จบการศึกษาศิลปวิทยาในระดับสูง และได้รับการปลูกฝังอบรมวิชาความเป็นมนุษย์มาเป็นอย่างดีตั้งแต่เยาว์วัย ย่อมหวังได้ว่า จะประสบความสุข และความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างสูง คือสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับต้นได้ ขณะเดียวกันเขาก็จะรู้จักสั่งสมบุญบารมี ด้วยการบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา เพื่อความสุขในภพชาติต่อไป ครั้นเมื่อละโลกไปแล้ว เขาย่อมมีโอกาสไปสู่สุคติโลกสวรรค์ คือสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลางได้ด้วย

 

        ส่วนบุคคลที่มีโอกาสศึกษาศิลปวิทยาน้อย หรือไม่มีโอกาสศึกษาใน ถาบันการศึกษาเลย แต่ ถ้าได้รับการปลูกฝังอบรมวิชาความเป็นมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กมาเป็นอย่างดี มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคง เขาก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้ มีโอกาสบรรลุเป้าหมายชีวิตทั้งระดับต้นและระดับกลางได้ ทั้งนี้เพราะศิลปวิทยานั้นอาจศึกษาได้จากประสบการณ์ตรงในชีวิต โดยไม่ต้องผ่าน สถาบันการศึกษาในทางกลับกัน บุคคลที่ได้รับการศึกษาศิลปวิทยาจาก สถาบันการศึกษามาเป็นอย่างดี มีดีกรีพ่วงท้ายชื่อยาวเหยียด ทว่าไม่ใคร่ได้รับการปลูกฝังอบรมวิชาความเป็นมนุษย์มาแต่เยาว์วัย เขาก็อาจจะนำความรู้ทางด้านศิลปวิทยาของเขาไปใช้ในทางที่ผิดได้เสมอ เข้าทำนอง "ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล มีแต่จะนำไปสู่ความฉิบหาย" เช่น การนำความรู้ทางวิชาชีพแพทย์ไปเป็นฆาตกร การนำความรู้ทางการตลาดไปบริหารบ่อนการพนัน การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปสร้างอาวุธทำลายล้างโลก เป็นต้น


        เพราะเหตุนี้ มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าของบุตร พึงทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า ในการ
ปลูกฝังอบรมให้การศึกษาแก่บุตรธิดานั้น ความรู้เรื่องความเป็นมนุษย์ ซึ่งพ่อแม่จะต้องอบรมเอง (มิใช่ตั้งหน้าตั้งตาเก็บรวบรวมเงินเอาไว้เสียค่ากินเปล่าให้โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง) ต้องมีความสำคัญอันดับที่ 1ส่วนการศึกษาศิลปวิทยาเป็นเพียงอันดับรองเท่านั้น

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0082981864611308 Mins