การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน (อัตถจริยา)

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2557

 การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน (อัตถจริยา)

 

           การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน หมายถึงอะไร

 

            การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันในบริบทนี้ หมายถึงการชี้แนะ ด้วยการพูดและการกระทำที่เป็นประโยชน์ และก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้เพราะบุคคลบางคนมิได้ขาดแคลนทรัพย์สินสิ่งของ จึงมิได้หวังปิยวาจา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ตน แต่ประการใด ทว่าเขาขาดแคลนความรู้ ความสามารถในการกระทำกิจกรรม หรือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงต้องการคำแนะนำที่จะช่วยให้เขาสามารถทำกิจนั้นๆ ได้สำเร็จ หรือถ้าจะลงมือสาธิตให้เขาดูเป็นตัวอย่างก็จะยิ่งดี เป็นต้น

 

         ดังนั้นการช่วยเหลือญาติพี่น้อง ผู้คนในชุมชนสังคม และประเทศชาติ ไม่ว่าผู้ดีมีจน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการทำกิจต่างๆ การประกอบอาชีพต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกๆ คน และเพื่อให้ผู้คนในสังคมมีมาตรฐานการครองชีวิตอย่างเหมาะ สมปลอดภัย และมีความสงบสุข เราก็ควรจะร่วมมือช่วยกันทำ

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.079645252227783 Mins