พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรธิดา

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2557

 

พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรธิดา

 


            ตราบใดที่แม่ปูยังเดินคดไปเคี้ยวมา ตราบนั้นลูกปูก็จะเดินคดเคี้ยวตลอดไป ถึงรุ่นลูกหลานเหลนทั้งนี้เพราะลูกปูยังไม่เคยเห็นต้นแบบการเดินตรงๆ ให้ดูเป็นตัวอย่างไว้เลียนแบบ ข้อนี้ฉันใด ผู้เป็นพ่อแม่กับลูกของตนก็ฉันนั้น คือลูกย่อมยึดพฤติกรรมของพ่อแม่เป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน ถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนดี พ่อแม่ก็จำเป็นต้องทำแต่ความดีให้ลูกดู โดยไม่ทำความชั่วเลย แล้วลูกของท่านก็มีแนวโน้มที่จะตั้งอยู่ในความดีได้จริงแบบอย่างที่ดีที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกดู มีอะไรบ้างอาจกล่าวได้เป็นข้อๆ ดังนี้ คือ

 

           5.1) การแบ่งปัน การทำทาน การทำสาธารณสงเคราะห์ การรักษาศีล 5 ในวันธรรมดาการรักษาศีล 8 ในวันพระ การเจริญสมาธิภาวนาพึงทราบว่าการรักษาศีล 8 หรือที่เรียกว่า "อุโบสถศีล" นั้น นอกจากเป็นการสร้างบุญโดยตรงแล้วยังสามารถใช้เป็นกุศโลบายในการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิผลอีกด้วยนักการศึกษา สมัยใหม่ที่นำเรื่องเพศศึกษาเข้ามาเป็นสาระการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยม ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความคิด ต้องการลงมือทดลองปฏิบัติกันจริง ดังที่มีปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นที่ยังแก้ไขไม่ตกอยู่ในทุกวันนี้ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องย้อนกลับไปดูเรื่องการรักษาอุโบสถศีล ที่บรรพบุรุษไทยมีภูมิปัญญานำมาใช้ได้ผลกันแล้วในอดีต


          5.2) ยกย่องให้เกียรติคนทำดี ไม่ลำเอียง ไม่นินทาว่าร้ายใครๆ และไม่แสดงการอิจฉาริษยาใครๆ ให้ลูกเห็น

 

          5.3) ไม่ทำมิจฉาอาชีวะ ได้แก่ การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ ค้าสัตว์เอาไปฆ่า ค้าน้ำเมา ค้ายาพิษ ค้าสิ่งผิดกฎหมาย

 

          5.4) ไม่มีอบายมุขทุกประเภทในครอบครัว ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขนอกบ้านทุกประเภทแม้การเล่นเกมที่มีการคิดเงินกันก็ต้องไม่ทำ เพราะเป็นการส่งเสริมการพนัน พึงระลึกไว้เสมอว่า คู่แข่งที่เข้าสู่เกมการพนันทุกคนต้องการเป็นผู้ชนะ และเป็น "ผู้ได้" ทั้งสิ้น ไม่มีใครต้องการเป็น "ผู้เสีย" เพราะเหตุนี้การยอมให้เด็กเล่นเกมการพนัน ย่อมเป็นการเพาะนิสัย เจ้าเล่ห์ เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ จิตใจไร้ความเมตตากรุณา ไม่มีความคิดเสียสละ ฯลฯ


        5.5) พ่อแม่ต้องแสดงความกตัญูกตเวทีต่อบุพการี และบรรพบุรุษของตระกูล การกระทำต่างๆ เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีดังกล่าว จะเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่บุตรธิดาของท่านในยามที่ท่านแก่ชรา เขาก็จะปฏิบัติต่อท่าน ดังที่ท่านเคยปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างแล้ว"ห้ามบุตรไม่ให้ทำชั่ว" " สอนบุตรให้ตั้งอยู่ในความดี" หน้าที่ 2 ข้อแรก ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้เป็น อริยวินัยของพ่อแม่ ดังมีรายละเอียดอธิบายขยายความทั้งหมดนี้ ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรก ที่พ่อแม่ทุกคนต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นบุตรธิดาของท่านก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลไม่ได้ เป็นมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสมบูรณ์แบบไม่ได้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก