ทิศเบื้องบน

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2557

 

ทิศเบื้องบน

 


             หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเราในฐานะผู้ให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรม และวิชา
ความเป็นมนุษย์ ได้แก่ สมณพราหมณ์ สมมุติชื่อว่า ทิศเบื้องบน เพราะตั้งอยู่ด้วยศีลและธรรมหน้าที่รับผิดชอบของ สมณะ (พระสงฆ์)พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ ให้เป็นอริยวินัยของพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อญาติโยมทั้งหลายไว้เป็นตัวอย่าง 6 ประการ คือ


            1) ห้ามทำความชั่ว


            2) ให้ตั้งอยู่ในความดี


            3) อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจงาม


            4) ให้ได้ฟังสิ่ง (ธรรมะ) ที่ยังไม่เคยฟัง


            5) อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น


            6) บอกทางสวรรค์ให้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.000767715771993 Mins