การทำหน้าที่ของพระสงฆ์

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2557

 

การทำหน้าที่ของพระสงฆ์

 

 

            การทำหน้าที่ของพระสงฆ์ต้องดำเนินการอย่างไร

 

          หลักการและวิธีการในการทำหน้าที่ของพระสงฆ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในข้อ 1 และข้อ 2 (ห้ามทำความชั่ว และให้ตั้งอยู่ในความดี) มีอยู่อย่างชัดเจนในข้อ 4  6 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้4) ให้ได้ฟังสิ่ง (ธรรมะ) ที่ยังไม่เคยฟัง หมายถึงการปลูกฝังอบรมศีลธรรมและวิชาความเป็นมนุษย์ ด้วยการแสดงธรรมสั่ง สอนญาติโยมเพราะเหตุที่เนื้อหาสาระสำคัญของธรรมะ เป็นเรื่อง สวนกระแส กิเลส จึงเป็นเรื่องที่ไม่เร้าความสนใจของผู้ฟัง จะสังเกตเห็นได้โดยทั่วไปว่า ผู้คนส่วนมากทุกเพศทุกวัยมักจะนั่งหลับในขณะฟังธรรมผิดกับการดูหนังดูละคร หรือคอนเสิร์ท เพราะฉะนั้นพระภิกษุที่จะแสดงธรรม จำเป็นต้องหากุศโลบายและเทคนิควิธีกระตุ้นอารมณ์ผู้ฟังให้เกิดความสนใจระยะยาวอย่างต่อเนื่อง


           โดยเหตุที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ก้าวหน้าไปมาก ดังนั้นในการแสดงธรรมแต่ละครั้งไม่ว่าผู้ฟังจะมีความรู้ทางโลกมากน้อยอย่างไร หรืออยู่ในวัยใดก็ตาม ควรจะมีโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการแสดงธรรมด้วย ทั้งนี้เพื่อเร้าความสนใจผู้ฟังให้ติดตามฟังโดยตลอด และเกิดความเข้าใจในสาระแห่งธรรมที่ได้ฟังอย่างแท้จริง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 Total Execution Time: 0.0010010838508606 Mins