สัมมาทิฏฐิทำให้ผู้คนอยู่ในความสว่าง

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2557

       

 

 สัมมาทิฏฐิทำให้ผู้คนอยู่ในความสว่าง

 

           สัมมาทิฏฐิทำให้ผู้คนอยู่ในความสว่าง คนที่อยู่ในความสว่าง คือ คนประเภทบุคคล สองตา ซึ่งมีปัญญาแสวงหาทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้น โดยสุจริตและชอบธรรม มีปัญญาเข้าใจธรรมเป็นอย่างดี จึงรู้จักสั่ง สมบุญตลอดชีวิต โดยไม่เกี่ยวข้องกับบาปอกุศลใดๆ เลย ด้วยตระหนักดีว่าบาปอกุศลเพียงน้อยนิดก็มีวิบากเป็นความทุกข์ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้าบุคคลประเภท สองตานี้ ยังมีคำศัพท์ทางธรรมใช้เรียกอีกหลายคำ เช่น กัลยาณมิตร มิตรแท้บัณฑิตสัตบุรุษสัปบุรุษ คนดีสัมมาทิฏฐิชน ฯลฯ


            เพราะเหตุที่สัมมาทิฏฐิชนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า การทำแต่กรรมดีเท่านั้น ที่จะทำให้เรามีความสุข ทำให้สังคมและโลกนี้เกิดสันติภาพ และวัฒนาถาวรอย่างแท้จริง ดังนั้นสัมมาทิฏฐิชนจึงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างกรรมดีตลอดชีวิต


          แต่ถ้าในครอบครัวของสัมมาทิฏฐิชน ปล่อยให้สมาชิกในครอบครัว แม้เพียงคนเดียวเกิดความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิ ครอบครัวนั้นย่อมหาสันติสุขไม่ได้ และถ้าชุมชนใดมี สมาชิกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแม้เพียงคนเดียว ชุมชนนั้นย่อมมีปัญหา ยิ่งถ้ามี สมาชิกส่วนใหญ่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ชุมชนนั้นย่อมจะมีแต่เรื่องเดือดร้อนไม่ขาดสายอย่างแน่นอน ดังนั้นจะกล่าวไปไยถึงสังคมระดับประเทศและระดับโลก ที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิชนแล้วจะไม่ประสบปัญหาเลวร้ายสารพัดรูปแบบด้วยเหตุผลอย่างน้อย 4 ประการ ดังกล่าวนี้นักศึกษาคงจะได้คำตอบแล้วว่า ทำไมจึงต้องมีการปฏิรูปมนุษย์

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0014880498250326 Mins