การปฏิรูปมนุษย์หมายถึงอะไร

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2557

 

การปฏิรูปมนุษย์หมายถึงอะไร

 

            การปฏิรูปสิ่งใดก็ตาม ย่อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้น การเปลี่ยนสิ่งที่เป็นโทษ
ให้เป็นคุณ การเปลี่ยนสิ่งที่ล้า สมัยให้เป็นสิ่งที่ทัน สมัย ที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องเหมาะ สมดีงามดังนั้นสาระสำคัญของการปฏิรูปมนุษย์ จึงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิด หรือไม่ดีของมนุษย์ให้ถูกต้องเหมาะสมดีงาม

 

             อะไรคือสิ่งที่ไม่ดีของมนุษย์ ที่มองเห็นได้ง่ายคือ พฤติกรรมทางกาย และทางวาจาที่ไม่ดี เช่นการแสดงความเห็นแก่ตัว การกระทำทุจริตต่างๆ และการกล่าววาจาทุจริต เป็นต้น พฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เป็นการกระทำที่สุจริต และการกล่าววาจาที่สุจริต หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่านิสัยชอบทำกรรมชั่วของคนเรา จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มีนิสัยชอบทำแต่กรรมดีเท่านั้น

 

             อะไรคือเหตุปัจจัย ที่ทำให้คนเรามีนิสัยชอบทำกรรมชั่ว เหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเราชอบ
ทำกรรมชั่วก็คือ ความคิดผิดๆ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากความเห็นผิดเป็นเบื้องต้น ความเห็นผิดนี้ มีคำศัพท์ทางธรรมว่า "มิจฉาทิฏฐิ" ความเห็นผิดนี้เกิดจากจิตใจ ที่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลส 3 ตระกูล คือ โลภะ โทสะโมหะ บุคคลใดก็ตามที่มีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิ ย่อมจะก่อแต่กรรมชั่วเป็นนิสัยสันดานพฤติกรรมเช่นนี้นอกจากจะนำความทุกข์ ความเดือดร้อน มาสู่ตัวบุคคลผู้ก่อกรรมชั่วเอง และสังคมโดยรวมในโลกนี้แล้วบุคคลผู้นั้นยังจะต้องไปรับโทษทัณฑ์อย่างสุดแสนสาหั ในอบายอีกนานแสนนานในโลกหน้าอีกด้วย

 

              เพราะฉะนั้นความเห็นผิดนี้ จึงจำเป็นต้องได้รับเปลี่ยนแปลง ให้เป็นความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งมีคำศัพท์ทางธรรมว่า "สัมมาทิฏฐิ"อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปมนุษย์มีความหมายที่สรุปได้ เป็น 2 นัย คือ

 

             1. การปฏิรูปมนุษย์ หมายถึง การเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิของ ผู้ใหญ่หรือเยาวชนที่เจริญเติบโตแล้วให้เป็นสัมมาทิฏฐิ

 

             2. การปฏิรูปมนุษย์ หมายถึง การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิลงในจิตใจของเด็กๆ นับตั้งแต่ยังเป็นทารกเมื่อมีสัมมาทิฏฐิ เข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงถาวรแล้ว มิจฉาทิฏฐิก็จะไม่สามารถแทรกแซงได้ เขาจึงตั้งอยู่ในความดีได้ตลอดไป

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01624870300293 Mins