การบริหารและการปกครอง

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2557

 

 

            รัฐต้องไม่เห็นแก่หน้าใคร ในการบริหารและการปกครองประเทศนั้น รัฐบาลต้องใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และเป็นอิสระในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆ อย่างเหมาะสมและโปร่งใสกล้าใช้อำนาจในการโยกย้าย ปรับเปลี่ยนบุคคลในตำแหน่งต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนขณะเดียวกัน ก็กล้าใช้อำนาจถอดถอนบุคคลที่บกพร่อง ในการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งของตน หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐ โดยไม่เห็นแก่หน้าใคร ไม่เกรงใจว่าใครจะมีเส้นสายโยงใยกับผู้มีอิทธิพลในบ้านเมือง ไม่เกรงกลัวว่าใครจะมีเส้นใหญ่เพียงใด โดยคิดถึงประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสำคัญ แต่ทั้งนี้จะต้องใช้อำนาจอย่างโปร่งใสุจริต และเป็นธรรม มิใช่ทำเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง และเส้นสายของรัฐเองเหล่านี้คือสิ่งที่ประชาชนปรารถนาจะเห็นการใช้อำนาจของรัฐบาล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร