บุตรพึงบำรุงมารดาบิดา

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

 

          คหบดีบุตร บุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า โดยหน้าที่ 5 ประการ คือ


          1. ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ


          2. จักทำกิจของท่าน


          3. จักดำรงวงศ์ตระกูล


          4. จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท


          5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน


         มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5 ประการ คือ


        1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว


        2. ให้ตั้งอยู่ในความดี

 

        3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา


        4. หาภรรยา (สามี) ที่สมควรให้


        5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร


        คหบดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุตรบำรุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่าบุตรได้ปิดป้อง ทำให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนั้น


        อธิบายความ  ไม่ว่าบุตรได้เรียนรู้อริยวินัยมาจากพ่อแม่ หรือจากใครก็ตาม แต่เมื่อสามารถปฏิบัติอริยวินัย ตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้า 5 ประการ ได้สมบูรณ์ และพ่อแม่ก็ได้ปฏิบัติอริยวินัย ตามหน้าที่ของทิศเบื้องหน้า 5 ประการ อย่างสมบูรณ์ คือ


         1. ทั้งสองฝ่ายต่างบำเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกัน อย่าง สมบูรณ์ตามอริยวินัย


         2. ทั้งสองฝ่ายต่างเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้น และกำจัดมิจฉาทิฏฐิให้ลดน้อยถอยลงไป
ได้ระดับหนึ่ง

 

         3. ความสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้อง
หน้าก็เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้น


         เมื่อเป็นเช่นนี้ภัยใดๆ ย่อมไม่เกิดจากบุตรกล้ำกรายไปสู่ทิศเบื้องหน้า และภัยใดๆ ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องหน้ากล้ำกรายไปถึงบุตร เพราะต่างฝ่ายต่างปราศจากบาปกรรม 14ประการนั่นเอง ทั้ง องฝ่ายจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียว บุตรเองก็ได้ชื่อว่าปิดป้องทิศเบื้องหน้าเรียบร้อยแล้ว

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011831839879354 Mins