“สิ่งที่ควรฝึกฝน”

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2557

 

 

“สิ่งที่ควรฝึกฝน”

 

   ..สิ่งที่ฝึกได้ยากที่สุด ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าใจของตน นักปราชญ์บัณฑิตที่แท้จริง เวลาจะทำอะไรเขาจะเริ่มต้นที่ใจก่อน รู้จักบังคับจิตใจ ไม่ปล่อยให้ตกไปในทางที่ชั่ว เพราะถ้าหากใจได้รับการฝึกดีแล้ว ความคิด คำพูดและการกระทำก็จะดีตามไปด้วย พระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดนักฝึกคนชั้นเยี่ยมของโลก ทรงสอนให้รู้จักควบคุมตนเอง ด้วยการฝึกใจเป็นอันดับแรก เพราะใจเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่ง หากใจได้รับการฝึกดีแล้ว ใจจะมีอานุภาพ สามารถปราบกิเลสอาสวะซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงได้..
สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ             ยตฺถกามนิปาตินํ
จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี        จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ


  …ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก ละเอียดยิ่งนัก เป็นธรรมชาติที่เร็ว มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่  ชนผู้มีปัญญา  ย่อมทำจิตที่ดิ้นรน  กลับกลอก อันบุคคลรักษาได้ยาก  ห้ามได้ยาก  ให้ตรง  ดุจช่างศรดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้น  การรักษาจิตย่อมมีค่าสูงกว่าการรักษาสิ่งใด เพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้…

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027474133173625 Mins