1 นาทีที่ใจหยุดนิ่ง

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
1 นาทีที่ใจหยุดนิ่ง
 

        หยุดนิ่งแม้เพียงนาทีเดียวก็คุ้มแล้วสำหรับการเริ่ม
   ต้นนะสักนาทีหนึ่ง แวบหนึ่งให้เราได้รู้จักประสบการณ์
  ภายในว่า ใจหยุดนิ่งเป็นอย่างไร   แล้วเราก็จะเริ่มรู้สึก
  ชอบ เกิดความพึงพอใจ   เพราะหยุดนิ่งแค่นาทีเดียว
  เท่านั้น ความรู้สึกมันจะแตกต่าง  จากใจไม่หยุดราวฟ้า
  กับดิน เพราะกาย  ใจจะเบาสบาย  ตัวขยายมันจะเบิก
  บาน แค่นาทีเดียวและเป็นครั้งแรก เราจะลืมไม่ลง
 
       จะเกิดความรู่สึกว่า  คุ้มกับการที่เราขยันในการทำ
   ความเพียร  เป็นรางวัลเบื้องต้นสำหรับผู้มีความเพียร
   สม่ำเสมอ โดยไม่ให้มีอะไรเป็นอุปสรรค นาทีเดียวเท่า
   นั้นก็คุ้มแล้ว

       ถ้านาทีนั้นหยุดได้สมบูรณ์แล้วสว่าง แสงสว่างแห่ง
  ดวงจิตที่สงัดจากกาม บาปอกุศล นิวร์ทั้ง5  สว่างแค่
  แวบเดียว นาทีเดียว บุญที่เกิดจากความสว่างนั้นมาก
  กว่าบุญที่เอาทรัพย์ไปสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญ
  วัด ซึ่งต้องใช้ทรัพย์สินมาก  เป็นบุญคนละประเภทกัน
  แต่ได้มากกว่า เพราะเราเป็นต้นทางไปสู่พระนิพพาน
 

     ตะวันธรรม
  ง่าย..แต่..ลึก!!!