การบูชาธรรมนั้น ทำเพื่ออะไร และจะได้บุญอย่างไร

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2557

 

 

การบูชาธรรมนั้น ทำเพื่ออะไร และจะได้บุญอย่างไร

การบูชาธรรม คือความกตัญญู ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี...



การบูชา แบ่งออกเป็น 2 อย่าง
1.อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน ของหอม และปัจจัย ๔ ต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ ที่บรรจุพระบรม-สารีริกธาตุ ก็ดี พระธาตุต่างๆ ก็ดี ย่อมเป็นมหานิสงส์ คือ ให้ผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข ทั้งระดับโลกิยสุข และโลกุตตรสุข อย่างนับประมาณมิได้



2.ปฏิบัติบูชา หมายถึง การปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของบุคคลที่เราเคารพนับถือ ในที่นี้หมายถึง พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวก ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ



การปฏิบัติธรรมทั้งสองอย่างนี้ การปฏิบัติบูชา ย่อมเป็นเลิศกว่า อามิสบูชา เพราะ การปฏิบัติตาม
คำสั่งสอนย่อมยังประโยชน์สุขให้บังเกิดกับผู้ปฏิบัติ
ทั้งโลกียสุขและโลกุตตรสุข และสามารถยังพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ จึงเป็นการบูชาที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า เป็นการบูชาพระตถาคตด้วยบูชาอย่างยิ่ง

 


ปฏิบัติบูชาเป็นเลิศกว่าอามิสบูชา แต่การที่บูชาที่บังเกิดบุญกุศลอย่างสูงสุดนั้น เราควรทำทั้งสองอย่างพร้อมกันไป ทั้งปฏิบัติบูชา และอามิสบูชา ไม่ควรขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
จึงจะบังเกิดบุญกุศลอย่างสูงสุง

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร