การบูชาธรรมนั้น ทำเพื่ออะไร และจะได้บุญอย่างไร

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2557

 

 

การบูชาธรรมนั้น ทำเพื่ออะไร และจะได้บุญอย่างไร

การบูชาธรรม คือความกตัญญู ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี...การบูชา แบ่งออกเป็น 2 อย่าง
1.อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน ของหอม และปัจจัย ๔ ต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ ที่บรรจุพระบรม-สารีริกธาตุ ก็ดี พระธาตุต่างๆ ก็ดี ย่อมเป็นมหานิสงส์ คือ ให้ผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข ทั้งระดับโลกิยสุข และโลกุตตรสุข อย่างนับประมาณมิได้2.ปฏิบัติบูชา หมายถึง การปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของบุคคลที่เราเคารพนับถือ ในที่นี้หมายถึง พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวก ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติธรรมทั้งสองอย่างนี้ การปฏิบัติบูชา ย่อมเป็นเลิศกว่า อามิสบูชา เพราะ การปฏิบัติตาม
คำสั่งสอนย่อมยังประโยชน์สุขให้บังเกิดกับผู้ปฏิบัติ
ทั้งโลกียสุขและโลกุตตรสุข และสามารถยังพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ จึงเป็นการบูชาที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า เป็นการบูชาพระตถาคตด้วยบูชาอย่างยิ่ง

 


ปฏิบัติบูชาเป็นเลิศกว่าอามิสบูชา แต่การที่บูชาที่บังเกิดบุญกุศลอย่างสูงสุดนั้น เราควรทำทั้งสองอย่างพร้อมกันไป ทั้งปฏิบัติบูชา และอามิสบูชา ไม่ควรขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
จึงจะบังเกิดบุญกุศลอย่างสูงสุง