สิ่งที่เป็นบ่อเกิด แห่งความสุขและความสำเร็จ

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2557

 

  สิ่งที่เป็นบ่อเกิด
แห่งความสุขและความสำเร็จ
ในชีวิตของเราทุกคน
มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น
คือ “บุญ”

 


ซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุน
ให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์
ทั้งรูปสมบัติ
ทรัพย์สมบัติ
และคุณสมบัติ

 


มีโอกาสทำทาน รักษาศีล
เจริญภาวนา อย่างเต็มที่
ได้ฟังอมตธรรมของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ประพฤติ ปฏิบัติธรรม 
จนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
ทั้งหมดนี้ต้องอาศัย" บุญ "
เป็นบาทเบื้องต้นทั้งสิ้น

 

พระเทพญาณมหามุนี