ในยามวัยหนุ่มวัยสาว

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2557

 
 
...ในยามวัยหนุ่มวัยสาวนี่
เรายังพร้อมด้วยความแข็งแรง
แต่ขาดแคลนด้านปัจจัย

...พอยามชราเป็นอิสระทางการเงิน
แต่เราก็ขาดแคลนด้านความแข็งแรง

...การปฏิบัติธรรมนั้นน่ะ
ต้องอาศัยกำลังของร่างกายที่แข็งแรง

...ทำความเพียรในทุกอิริยาบถ
นั่ง นอน ยืน เดิน ตรึกนึกคิด

...ทำใจให้หยุดให้นิ่งได้ ทุกคนน่ะ
ที่ไม่ได้เป็นคนบ้า เสียสติ ปัญญาอ่อน
สามารถปฏิบัติให้เข้าถึง ๑๘ กายน่ะ
ซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตได้ทุกคนเลย

...ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ"ความเพียรกับการทำถูกวิธี "
ถ้าทำความเพียรแล้วก็ทำถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอ
ทำใจให้มันใส ให้มันเยือกเย็น
อย่างนี้ต้องเข้าถึงอย่างแน่นอน

...เพราะฉะนั้นในทุกอิริยาบถ
เราก็ควรจะฝึกฝนใจของเราไปด้วย
ภารกิจกับจิตใจน่ะทำมันไปพร้อมๆกัน
 
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#