คุณและโทษของทรัพย์

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2557

 
คุณและโทษของทรัพย์
 

     ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่ว่าเกิดขึ้นกับใคร
     ถ้าทรัพย์เกิดขึ้นกับคนตระหนี่ ย่อมมีโทษ โทษจาก
  ความห่วงกังวล ต้องคอยเฝ้าทรัพย์ ถึงแม้มีทรัพย์มาก
  ก็ไม่ให้ จึงไม่ได้ประโยชน์จากการมีทรัพย์ เหมือนบ่อ
  น้ำใสที่เกิดขึ้นในป่าลึก ห่างไกลจากผู้คน น้ำนั้นย่อม
  ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครๆ รอแต่จะเน่าเสียหรือเหือด
  แห้งหมดไป

     คนตระหนี่เมื่อละจากโลกนี้ไป ก็นำทรัพย์นั้นติดตัว
  ไปไม่ได้ หากตายในขณะที่จิตหวงแหนทรัพย์ ก็จะวน
  เวียนเฝ้าทรัพย์ไม่ยอมไปเกิด   ทรัพย์เกิดขึ้นกับคน
  ตระหนี่ก็เพื่อความห่วงกังวล นี้เป็นโทษของทรัพย์ที่
  เกิดกับคนตระหนี่

     ตรงกันข้าม   หากทรัพย์เกิดขึ้นกับผู้มีจิตศรัทธา
  บุคคลผู้นั้นย่อมเห็นอานิสงส์ของการให้ทาน เชื่อว่า
  ตายแล้วไม่สูญ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
  เห็นคุณค่าของบุญว่า เป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลก
  หน้า เป็นเครื่องมือในการสั่งสมบุญบารมีให้ติดตัว
  ไปในภพชาติเบื้องหน้า
 

   ร่าเริงบันเทิงใจ
 Total Execution Time: 0.0010196328163147 Mins