ชีวิตเราจะมีสาระหรือไม่นั้น

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2557

 

ชีวิตเราจะมีสาระหรือไม่นั้น
ก็ขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติตน
ถ้าปฏิบัติถูกต้อง
ตามทำนองคลองธรรม
ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา
คือทำศีล สมาธิ ปัญญา
ให้เกิดขึ้นมา
และปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘

โดยเริ่มตั้งแต่
ความเห็นถูก เรื่อยไปจนถึง
ทำสมาธิถูกต้อง
รวมทั้งไม่เบียดเบียนตน
และ ผู้อื่นให้ได้รับ
ความเดือดเนื้อร้อนใจ

การดำเนินชีวิตอย่างนี้
นับว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่า
สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
เกิดมาแล้วได้ทำความดี
ได้สร้างบารมี 
บุญบารมีก็เพิ่มขึ้น  

สิ่งใดที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศล
เราก็ ลด ละ เลิก เสีย
อะไรที่เป็นข้อบกพร่อง
ก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
สิ่งใดที่ไม่เป็นสาระก็เลิกทำ
ทำแต่สิ่งที่เป็นสาระ
เมื่อรู้ว่าอะไรเป็น
สาระแก่นสารของชีวิต
ก็ดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง 

ไม่อาศัยทิฐิมานะ
ที่ทำให้ไม่สามารถ
พัฒนาตนเองให้เจริญขึ้นได้
ควรเปิดใจให้กว้าง
เพื่อรับสิ่งที่ดีงามเข้ามา
ในชีวิต ไม่หลงติดอยู่กับ
การปฏิบัติผิดๆ ที่สืบต่อๆ
กันมา  

 

 

พระเทพญาณมหามุนี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร